Zásady spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Účelom týchto zásad je vysvetliť ako prevádzkovateľ - spoločnosť 3PACK group, a.s., so sídlom Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 843 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 27494253/B („spoločnosť“ alebo „3PACK“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

2. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, DOBA A SPȎSOB ICH SPRACOVANIA

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Spoločnosť spracúva iba také osobné údaje, aby mohla dotknutej osobe poskytovať služby a zákaznícku starostlivosť, aby dosiahla súlad s rôznymi zákonnými požiadavkami a tiež aby chránila svoje oprávnené záujmy. Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje o dotknutých osobách, vrátane potenciálnych zmluvných partnerov, ktorí majú záujem o služby spoločnosti, alebo ktorí jej na to udelili súhlas.

Spoločnosť spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov dotknutých osôb:

Údaje týkajúce sa výkonu práv dotknutej osoby. Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 

3. SÚBORY COOKIES

Spoločnosť používa na svojich webových stránkach súbory „cookies“, ktoré sú malými textovými súbormi uloženými na počítači alebo inom zariadení dotknutej osoby. Tieto súbory slúžia na identifikáciu dotknutej osoby pri pohybe na webových stránkach, prípadne pri jej opätovnom návrate, a napomáhajú zlepšovať fungovanie webových stránok Spoločnosti.

Súhlas s používaním súborov cookies môže dotknutá osoba udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa jej automaticky zobrazí pri návšteve webových stránok Spoločnosti.

Súbory cookies môže dotknutá osoba zo svojho počítača alebo zariadenia odstrániť podľa pokynov v súbore pomocníka svojho prehliadača internetu. Svoj prehliadač môže dotknutá osoba taktiež nastaviť tak, aby súbory cookies neprijímal. Ďalšie informácie o súboroch cookies vrátane informácií o tom, ako nastaviť prehliadač internetu, aby súbory cookies odmietal, je možné nájsť na adrese www.allaboutcookies.org. Ak súbory cookies dotknutá osoba odstráni alebo zablokuje, niektoré funkcie webových stránok nemusia pracovať správne.

Na webových stránkach Spoločnosti sa používajú súbory cookies Spoločnosti a tretích strán vrátane trvalých súborov cookies, ktoré na počítači alebo zariadení dotknutej osoby zostanú aj po zatvorení prehliadača. Na webových stránkach Spoločnosti sa používajú súbory cookies a podobné nástroje nižšie popísaným spôsobom:

 

4. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Text týchto Zásad je možné meniť, aby ostali aktuálne, a preto si spoločnosť vyhradzuje právo jednostranne tieto Zásady upravovať. Pokiaľ by sa tieto Zásady zmenili podstatným spôsobom, budeme o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti. 

 

V Bratislave, dňa 01.03.2022

By using the sites operated by © 2022 3PACK group a.s. you agree to the use of cookies, which help us provide better services

Agree More info